Zorg en begeleiding

Wij doen alles voor een goede begeleiding van jouw kind. Ondersteuning en begeleiding vormen een vast onderdeel in het schoolsysteem. Onze leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders werken opbrengstgericht. Daarbij hanteren we de 1-zorgroute waarbij we de interne zorg vanuit school en de externe zorg buiten school op elkaar afstemmen.

We werken met begeleidingsplannen, didactische groepsoverzichten, het model van directe instructie en effectieve leertijd. Hierdoor gaan onze medewerkers goed om met verschillen tussen de kinderen. We werken in twee planperiodes waarin we de ontwikkeling van de leerlingen tussentijds evalueren met de intern begeleider en bespreken in het team.

Handelingsplan

Voor leerlingen met minimaal twee individuele leerlijnen, stellen een handelingsplan ofwel ontwikkelperspectief op. Dat doen we in overleg met de ouders en betrokkenen die de begeleiding gaan verzorgen. Hierin leggen we vast wat we willen bereiken met ons onderwijs aan de leerlingen en hoe we dat doen. Een handelingsplan moet aan een aantal eisen voldoen. Je vindt meer informatie over deze handelingsplannen in de jaargidsen van onze locaties.

Zorgstructuur

De zorg richt zich op de individuele leerling met een ‘achterstand’ en een ‘voorsprong’. De zorgstructuur bestaat uit vier niveaus:

  1. Hulp in de groep met ondersteuning van de leerkracht
  2. Hulp in en buiten de groep
  3. Specifieke hulp buiten de groep
  4. Speciale hulp met inzet van externen en ambulant begeleiders.

Het school ondersteuningsplan (SOP) beschrijft hoe we deze hulp bieden en organiseren.

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken met een compact lesprogramma en krijgen verrijkingsstof. Dat kan voor één of meer vakgebieden zijn. Vanaf groep 1/2 kunnen we meer- en hoogbegaafdheid signaleren. Vanaf groep 4 kan onderzoek vaststellen of een leerling hoog- of meerbegaafd is. Wanneer dit wordt vastgesteld, kan het kind worden aangemeld voor de bovenschoolse plusgroep van Openbaar Onderwijs Groningen. Deze plusgroep biedt (hoog-)begaafde kinderen van verschillende scholen een ander aanbod krijgen naast het aanbod in de eigen klas. Je leest hier meer over in de jaargidsen van onze locaties.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies